Yeni AR-GE Paketi Komisyondan Geçti

Bakanlar Kurulunun, Ar-Ge merkezindeki 50 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli sayısını

düşürme yetkisi 30’dan 15’e çekiliyor. Bakanlar Kurulu, bu sayıyı kanuni seviyesine

kadar artırmaya veya belirlenen sınırlar dahilinde sektörler itibarıyla farklılaştırmaya; 10 tam

zaman eşdeğer tasarım personeli sayısını yarısına kadar indirmeye, kanuni seviyesine

kadar artırmaya veya belirlenen sınırlar dahilinde sektörler itibarıyla farklılaştırmaya da yetkili

olacak. Böylece stratejik öneme sahip sektörlere ilişkin Ar-Ge ve tasarım merkezi açılmasının

teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Araştırma, geliştirme, tasarım ve yenilik projeleri ile üniversite-sanayi işbirliği faaliyetleri

sonucu elde edilen gelirler, döner sermaye işletmesinin ayrı bir hesabında toplanacak.

Bu gelirlerden herhangi bir kesinti yapılmayacak. Bu kapsamda görev yapan öğretim

elemanına ödenecek gelirin yüzde 85’i, herhangi bir vergi kesintisi yapılmaksızın ilgili öğretim

elemanına ödenecek. Kalan tutar, yasada belirtilen işler için kullanılacak. Bu kapsamda

değerlendirilecek proje ve faaliyetlere, öğretim elemanının müracaatı doğrultusunda,

üniversite yönetim kurulunun izni ile karar verilecek.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamına alınan ihtisas teknoloji geliştirme

bölgelerinde bulunan girişimcilerin Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamındaki teslim ve

hizmetleri KDV’den istisna tutuluyor.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)

tarafından desteklenen araştırma ve geliştirme, tasarım ve yenilik faaliyetlerine ilişkin her

türlü süreçte görev yapmak üzere görevlendirilen öğretim elemanları ile kamu görevlilerine ve

hizmetinden yararlanılacak diğer kişiler için yapılacak harcamalar Başkanlık

bütçesinden

Teknoloji geliştirme bölgelerinde, yabancı uyruklu Ar-Ge personelinin yanı sıra tasarım

personeli de yer alacak.